Yasal Bilgilendirmeler

Sigorta ürünleri ve sigortacılık ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Sigortacılık Mevzuatı

Sigortacılık kanununu buradan inceleyebilirsiniz.

İstatistiki Veriler

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin yayınlamış olduğu genel sigorta verileri, motorlu taşıtlar istatistikleri ve trafik istatistiklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Bilgilendirme Yönetmeliği

Resmi Gazete'de yayınlamış olan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz.

Vergi Uygulamaları

1 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik gereği sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve her türlü değişiklik ve gelişmeden haberdar edilmesi için sigortacı tarafından yerine getirilecek görevlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında sigorta poliçeleri üzerinden alınan vergiler ve fonlar aşağıda açıklanmıştır.

BSMV

Sigorta Muamelelerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 33.Maddesi f bendi uyarınca %5 oranında vergi uygulanmaktadır.

16.8.1991 tarih ve 20962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12.8.1991 tarih ve 91/2072 sayılı kararla BSMV oranı % 5 olarak belirlemiştir. Söz konusu verginin yükümlüsü sigorta şirketleri olup, katma değer vergisinde olduğu gibi bu bir ara yükümlülüktür ve vergi netice itibari ile hizmetlerden yararlanan kimselere yansıtılmaktadır.

Ancak Aynı Kanunun 29.Maddesine göre aşağıdaki istisnalar bulunmaktadır:

 • Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısıyla alınan prim, komisyon vesaire paralar
 • Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleriyle tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısıyla alınan paralar
 • Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısıyla alınan paralar
 • Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar
 • İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar
 • Ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası (D.A.S.K.) Primleri de her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır

Kanunun 31. maddesine göre, sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Böylece, iptal edilen BSMV'lerin sonraki dönemlerde indirimine imkan tanınmaktadır. Bir sonraki dönemde indirilemeyen vergiler, daha sonraki dönemlerin beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir.

Yangın Sigorta Vergisi

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 5.Bölüm 40.Maddesine göre "belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler Yangın Sigorta Vergisi'ne tabidir." Verginin mükellefi sigorta şirketleridir.

Yangın Sigorta Vergisi'nin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri nedeniyle alınan primlerin tutarı olup, tespit olunan matrah üzerinden ödenecek Yangın Sigorta Vergisi nispeti % 10'dur.

Güvence Hesabı

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 14.Maddesi ile oluşturulan Güvence Hesabı, 26.7.2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvence Hesabı Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

Hesabın Gelirleri Şunlardır:

 • Her yıl sigorta şirketlerinin zorunlu sigortalar için tahsil ettikleri toplam net primlerin yüzde 1'i
 • Her yıl sigorta şirketlerinin Yeşil Kart Sigortaları için tahsil ettikleri toplam net primlerin binde 5'i Söz konusu Yönetmeliğe göre Zorunlu Sigorta veya Yeşil Kart Sigortası yaptıranlardan aşağıdaki oranlarda kesinti yapılarak Güvence Hesabı'na aktırılır.
 • Zorunlu sigorta yaptıranların net primlerinin yüzde 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma payları
 • Yeşil Kart Sigortası yaptıranların net primlerinin binde 5'i oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma payları

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu, 19.07.1998 tarih ve 23407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği ile oluşturulmuştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 91. maddesine göre tahsil edilen % 5 Mali Sorumluluk Sigortası payı bu fona aktarılır.

KDV ve Damga Vergisi

Her türlü sigorta İşlemleri, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi'nden muaftır.

Şahıs Sigortası Primlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilmesi

Ücretliler Açısından:

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile diğer şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı ücret matrahından indirilir. Ancak indirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

İşverenler Açısından:

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Ancak gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları gerekse ücretliler tarafından diğer şahıs ve hayat sigortalarına ödenen ve ücret matrahının tespitinde dikkate alınan primlerin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Beyana Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri Açısından:

Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).

Sigorta Şirketlerinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri sayılmıştır. Buna göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları Kurumlar Vergisi mükellefidir. Bu durumda sigorta şirketleri, ister Anonim Şirket statüsünde ister kooperatif statüsünde kurulsun Kurumlar Vergisi mükellefi olup bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kazançlar Kurumlar Vergisine tabidir. Hukuki statüleri gereği Kurumlar Vergisine tabi olan sigorta şirketleri, bu özellikleri itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak zorundadırlar.

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirmesi

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İşlem tesis edilecektir.

Zorunlu Trafik Sigortası Prim Bilgilendirme

Quick Sigorta Zorunlu trafik sigortası prim bilgilendirmesi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yasal Uygulamalar

 • Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Taraflar

  1.1 Maslak Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza K:5 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Quick Sigorta Anonim Şirketi ("Quick") Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyet gösteren, anonim şirket olarak kurulmuş bir sigorta şirketidir. www.quicksigorta.com ("Website") kullanıcısı ("Kullanıcı"), Website’ye elektronik ortamda giriş yapmış, Quick'in sağladığı hizmetlerden veya Website içeriğinden faydalanmak istemektedir.

  1.2 Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin (aşağıda kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) kendisi tarafından elektronik ortamda onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme'de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

  1.3 Quick ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

  2. Sözleşmenin Konusu

  2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, Quick’in Website üzerinden Kullanıcı’ya sunacağı poliçe, teklif ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili tarafların ilgili mevzuat çerçevesinde hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası” belgelerini okuduğunu ve kabul ettiğini onaylamadan sonraki adımlara geçemeyecek ve poliçe teklifi ve elektronik ortamda mesafeli olarak satınalım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.

  2.2 Kullanıcı, Website’de poliçe teklif ve satınalım adımlarına geçmeden önce, “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemesi ile Sözleşme kurulmuş olacaktır ve yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, Quick’e poliçe teklifi ve satışı işlemleri için bilgilerini kullanma yetkisi verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca Quick, Kullanıcı bilgilerini hizmet sunumuyla ilgili gerektiğinde ve yasal sınırlar içinde kamu kurumları, acenteleri ve diğer iş ortakları ile paylaşabilecektir.

  3. Hizmet Kullanım Koşulları

  3.1 Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

  3.2 Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir, Website’den, poliçe prim teklifi almak ve sigorta poliçesi satınalmak için yararlanılabilir.

  3.3 Website üzerinde, Kullanıcı’nın T.C. Kimlik Numarası ve araç plakası ve gerektiğinde araç markası, araç modeli, araç kullanım tarzı, araç motor numarası, araç şasi numarası, UAVT adresi, bina tipi, mesleği, seyehat edeceği ülke, vb. girerek almış olduğu prim teklifleri, nihai olmayıp, risk profiline göre değişiklik gösterebilir.

  4. Hak ve Yükümlülükler

  4.1 İşbu Sözleşme'yi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu, işbu Sözleşme ve Website'de yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul eder.

  4.2 Kullanıcı, Website'den faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ancak Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı'nın onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen haller dışında hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

  4.3 Kullanıcı, üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

  4.4 Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu hizmetin sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Quick'e ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri hizmetten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde hizmetin sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini, bunların saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

  4.5 Kullanıcı, Website'de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

  4.6 Website'de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Quick'e aittir. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya hizmetten faydalanmanın ve Website kullanım amacının ötesinde kullanılması, Website dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar'ın (i) Website'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Website'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Website ve hizmetten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Website'ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Website'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Website'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Website, Quick ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Website'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Quick sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

  4.7 Website'de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Quick'in onayı olmadan link verilemez.

  4.8 Quick, Kullanıcı'nın Website üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı'ya rücu edilecektir.

  4.9 Quick, işbu Sözleşme'ye konu hizmeti, Sözleşme'de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

  4.10 Kullanıcı tarafından Teklif'in oluşturulması amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, Quick'in birinci önceliğini teşkil etmektedir. Quick, Teklif almak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus. Site'nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar'a aittir.

  4.11 Quick herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki hizmetten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

  4.12 Quick, yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile hizmeti verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Website'de sunulan hizmeti ve içerikleri bazı ek koşullara bağlama, Website kapsamındaki hizmetleri geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da Kullanıcı’ya ait bütün bilgileri ve içerikleri erişime kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Quick, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan kullanabileceği gibi bundan dolayı Quick’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  4.13 Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde Quick’in uhdesinde ve sorumluluğundadır.

  4.14 Quick, Kullanıcı tarafından Quick’e iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

  4.15 Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, Quick tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

  4.16 Quick, Website’den yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Website’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya hizmetin kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

  Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

  'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde şirketimiz tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, şirketimiz ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça şirketimize karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

 • Gizlilik Politikası

  Sayın Website Ziyaretçisi,

  Bu Website’yi ziyaret etmeniz ve bu Website vasıtasıyla Quick Sigorta A.Ş.’nin (Quick) sunduğu hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu Website’yi ziyaret etmekle ve bu Website vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

  1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

  Kişisel Verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz.6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde verileriniz işlenecektir. Bu Website’ye girilen bilgilerin (özlük bilgileri, T.C. kimlik numarası, araç plaka no ve kullancıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Website üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bu web sitesine girmeleri gerekmektedir. Website’de, sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili sigorta acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

  2. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

  Bu Website, başka web sitelerine bağlantılar içerir. Quick diğer Web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka web siteleri Quick’ten farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arzetmektedir.

  3. Bilgi Kaynakları

  Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

  a. Tarafınızca sağlanan bilgiler:

  Website’yi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için Website’de sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, sigorta şirketi olarak bizim ve/veya acentenin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Quick hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Quick bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

  b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler

  Website’yi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Website’de servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Quick, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

  c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

  Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla SBM, EGM, ASBİS, UAVT ve MERNİS gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

  4. Kişisel Verilerin Kullanımı ve Onaylar

  Bu Website’yi ziyaret etmekle ve bu Website vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu Website aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Quick Sigorta A.Ş. ve bunların acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğinizi, Quick ve bunların acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

  5. Diğer Kullanım Şartları

  Burada belirtilen şartların dışında Website’yi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Quick herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıda belirtilen hallerde Quick, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

  • 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • 2. Quick’in kullanıcılarla akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesinin" ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • 4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu hallerdir. 'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Quick tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Quick'e karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Quick’in, Quick’in acentelerinin bu Website’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Website’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Quick işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın Website’de yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Quick’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Website’de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.
  • 5. Kullanıcılar işbu sözleşmeyle ilgili her türlü soru ve bilgiyi 0850 7551 755 nolu telefon numarası ve info@quicksigorta.com e-mail adresine iletebilir.
 • Kişisel Verilerin Korunması

  Sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında web sitemiz ve acentelerimiz aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir.

  Veriler, 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükler yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

  Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

  Sigorta teklifi, bilgilendirme formu ve Sigorta poliçeleri üretim aşamasında sözleşmelerin taraflarına ait kişisel veriler; web sitemiz, acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tercihlerine göre müşterilerimizin açık rızaları ile derlenmektedir.

  Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

  Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde ilgili kişi ve/veya kurumlara aktarılabilmekte olup ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sigortacılık hizmetlerimiz için istatistiksel analizler yapılmak üzere değerlendirilmektedir.

  Bu çerçevede sigorta teklifi, bilgilendirme formu poliçe üretimi aşamalarında sigortalılık sıfatınızın devam ettiği süre içinde ve sonrasında kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Şirketimiz Quick Sigorta tarafından muhafaza edilip vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel Verileriniz sizlere daha iyi bir hizmet deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

  Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

  Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

  (*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

  Quick Sigorta A.Ş. (“Quick Sigorta”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Quick Sigorta olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz, Quick Sigorta tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Quick Sigorta hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

  • Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz; görsel/işitsel verileriniz,
  • Quick Sigorta’dan aldığınız sigortacılık hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulabilecek sağlık veya finansal verileriniz,
  • Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki bilgiler, örneğin, arabanızı kullanabilecek ya da bir seyahat sigortasına dâhil olabilecek olan yakınlarınıza ilişkin bilgiler.

  Ayrıca, Quick Sigorta online hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sitemizi kullandığınızda, internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde dijital iz verileriniz veya Quick Sigorta’nın düzenlediği toplantı veya organizasyonlara katıldığınızda görsel/işitsel veya kimlik verileriniz işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

  • Sunulan sigortacılık hizmeti (ferdi kaza, zorunlu trafik, konut, kasko, DASK, motosiklet trafik, seyahat, zorunlu hekim sorumluluk sigortaları) ile ilgili tarife ve teklif oluşturulması, müşteri ile sözleşme kurulması, müşteri kaydının oluşturulması ve sözleşmenin ifası, broker vasıtasıyla veya yetkili acentelerimiz ile imzaladığınız sigorta sözleşmesinin ifası,
  • Mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Düzenlenen poliçeler ve tazminat ödemeleri kapsamında risk ölçümü yapılması, tazminat taleplerinin değerlendirilmesi,
  • Poliçe yenileme teklifi oluşturulması veya poliçe iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Hasar tespitinin yapılması, hasar dosyasının takibi ve sonuçlandırılması, eksper raporlarının değerlendirilmesi ve eksper performansının takibi,
  • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması, sigorta tazminatlarının hesaplanması, sigortalı veya lehtara ödeme yapılması ve rücu takibinin gerçekleştirilebilmesi,
  • Müşteriden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteriye dönüş yapılması,
  • İşlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması,
  • Mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetimlerin yapılması,
  • Poliçe ve hasar dosyasında oluşan sorunların çözümlenmesi, dosya üzerinde geliştirme testi yapılması ve dosya kontrolünün gerçekleştirilmesi,
  • Müşterinin Quick Sigorta’nın internet sitesi üzerinde hata aldığı durumların tespit edilmesi ve deneyim anketi yapılarak hizmetlerin iyileştirilmesi,
  • Tanıtım, kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi, bu amaçla analiz ve hedefleme çalışmaları yapılması, müşterilerin davranışsal eğilimlerinin belirlenmesi, müşterilere genel ve özel teklifler sunulması, strateji ve verimlilik çalışmaları yapılması,
  • İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim planlaması yapılması, teknik analiz ve raporlama yapılması,
  • Acentelik sözleşmeleri kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi,
  • Anlaşmalı kurumlar ve/veya tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler kapsamındaki ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi,

  dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, sigortacılık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, müşteri taleplerinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

  Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Quick Sigorta’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  3. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

  İlgili Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, bankalar, diğer sigorta şirketleri, yetkili sigorta acenteleri, broker şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, aktüerya şirketleri, ekspertiz bürosu, dosya inceleme, yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmaları, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişiler.

  4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülmesi veya hukuki yükümlülük ile veri sorumlusunun meşru menfaati sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, yetkili acentelerimiz, internet sitesi üzerinden yapılan başvurular, sosyal medya, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, anlaşmalı servisler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, destek hizmeti aldığımız sair şirketler ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, SGK kayıtları, PTT vb. kanallar ile istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kanallardan ve Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla; kişisel verilerinizi Şirketimiz ile paylaşmanıza konu olan amaç ile bağlantılı olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

  5. Veri Sahibinin Hakları

  Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması, Veri Mahremiyeti Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ( www.quicksigorta.com adresinden ulaşabilirsiniz) işbu metnin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi talep ettiğiniz takdirde İnsan Kaynakları birimine yazılı olarak ya da bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. Söz konusu başvuru prosedürüne buradan ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde Verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

  Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı buradan ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sk. No: 3 Kat:5 Maslak Sarıyer İstanbul 34485 adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirket’in kayıtlı quicksigorta@hs03.kep.tr elektronik posta adresine (KEP); veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@quicksigorta.com adresine; veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

  Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.quicksigorta.com adresi üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  1. Veri sorumlusunun kimliği

  Quick Sigorta A.Ş. (“Quick Sigorta” veya “Şirket”) olarak, çalışan adaylarından elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

  2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

  Genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, adli sicil kaydı, fotoğrafınız, sağlık verileriniz, dernek/vakıf üyelikleriniz vb., ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir) fiziken ve elektronik ortamda, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Quick Sigorta çalışan adayı olmanız nedeniyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve bir sözleşmenin kurulması amacıyla, başvuru sürecinin takibi ve aday verilerinin (Özgeçmiş vs) mülakat sürecinde değerlendirilmesi, referans kontrolü, Şirketimize iletilen bilgilerin güncellenmesi, adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi, sizinle iletişime geçilmesini teminen ve işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişin değerlendirilmesi amacıyla Quick Sigorta tarafından 6 ay süre ile işlenmektedir.

  3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

  Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde danışmanlık firmalarına ve iç politikamız gereği Şiketimizin ilgili departmanına aktarılabilecektir.

  4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

  Kişisel verileriniz Quick Sigorta e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, işbirliği içinde bulunulan işe alım firmaları aracılığıyla iletilen veriler, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

  Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  5. Veri Sahibinin Hakları

  Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması, Veri Mahremiyeti Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ( www.quicksigorta.com adresinden ulaşabilirsiniz) işbu metnin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi talep ettiğiniz takdirde İnsan Kaynakları birimine yazılı olarak ya da bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. Söz konusu başvuru prosedürüne buradan ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde Verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

  Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı buradan ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sk. No: 3 Kat:5 Maslak Sarıyer İstanbul 34485 adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirket’in kayıtlı quicksigorta@hs03.kep.tr elektronik posta adresine (KEP); veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@quicksigorta.com adresine; veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

  Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.quicksigorta.com adresi üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulabilirsiniz.

 • Veri Sahibi Başvuru Formu

Sigorta Ürünleri Teminat Kapsamları ve Ek Sözleşmeler

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Faaliyet Raporları

Kurum Politikamız

Kurum politikamızı buradan inceleyebilirsiniz.

top