Sıkça Sorulan Sorular

Sigortalar ile ilgili sıkça sorulan soruları burada bulabilirsiniz.


Aradığınız sorunun cevabını bulamadıysanızlütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kasko Sigortaları

 • 01.04.2013 tarihinden değişen yeni kasko sigortası genel şartlarında kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılmıştır?

  01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortaları Genel Şartlarda;

  • Dar Kasko
  • Kasko
  • Genişletilmiş Kasko
  • Tam Kasko

  olmak üzere ürün isimleri altında ve içerikleri tanımlanmıştır.

  Teminatın içeriği aşağıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecektir.

  Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

  Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

  Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

  Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

  Poliçelerde bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir.

 • Kasko sigortası hangi zararları öder?

  Kasko Sigortası,

  • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
  • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
  • Aracın yanması,
  • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

  sonucunda oluşacak maddi zarar ve ziyanı öder.

 • Kasko sigortası teminatı kapsamına ek sözleşme ile dahil edilebilecek zararlar nelerdir?
  • Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
  • Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
  • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
  • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
  • Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
  • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
  • Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
  • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
  • Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
  • Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
 • Kasko sigortasında sigorta teminatı dışında kalan zararlar nelerdir?

  Kasko Sigortasında teminatı dışı kalan en önemli zarar halleri şunlardır:

  • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
  • Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  • Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  • Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile bu kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
  • Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
  • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma kapasitesinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve özellikle aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
 • Kasko sigortası hasarlarında neler yapılmalıdır?

  Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu, sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Ve sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır.

  Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.

  Ayrıca Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmeden sigortacıya vermelidir.

  Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

 • 01.04.2013 tarihinden değişen yeni kasko sigortası genel şartlarında hasarın onarılmasında tamir servisi seçimi, parça değişimi ve hasarın ödenmesi süresi ile ilgili değişiklikler nelerdir?
  • Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki: Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir.
  • Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçe de belirtilecektir.
  • Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.
 • Kasko Sigortasında Aracın Pert/Ağır Hasarlı Olması Halinde Veya Çalınması Durumunda Ödenecek Sigorta Bedeli Nedir Ve Nasıl Belirleniyor?

  01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer verilecek, bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır.

  Bu düzenleme ile birlikte hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacağı yönünde poliçeye not düşülmesi yönünde bir irade kullanılmış ve genel şart metninden eksik sigorta ve aşkın sigortaya ilişkin hükümler çıkartılmıştır.

 • Kasko Sigortasında Sigorta Teminatı Ne Zaman Başlar?

  Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi ile başlar. Prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

 • Poliçe Taksitlerinin Ödenmediği Durumlarda Sigorta Ne Olur?

  Sigorta ettiren kimse, vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Bu süre içinde meydana gelen hasarlar ödenmez. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

 • Kasko Sigortası İle Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

  Kasko Sigortası ile kendi aracınızda meydana gelen maddi zararları teminat altına almaktadır.

  Trafik Sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

  Trafik Sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kendi aracınızdaki hasarın karşılanması için Kasko Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

 • Aracı Satıldığında Kasko Sigortası Yeni Sahibi Adına Devam Edebilir Mi?

  Sözleşme süresi içinde, araç satıldığında araç sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi araç sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

  Ancak,Sigorta sözleşmesinde araç sahibinin değişmesine rağmen tarafların (aracın önceki sahibi, aracın yeni sahibi ve sigorta şirketi) poliçe iptal edilmeden aracın yeni sahibi adına devamı hükme bağlanabilir.

 • Sigortalının Vefatı Halinde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Ne Olur?

  Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

 • Kasko Sigortasında Aracın Sigorta Yenilemesinin Başka Bir Şirkete Yaptırılması Durumunda Hasarsızlık İndirimi Devam Eder Mi?

  Hasarsızlık indirimi devam eder.

  Kasko Sigortasında hasarsızlık indirim kademesi SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) aracılığıyla bütün sigorta şirketleri tarafından online olarak takip edilebilmektedir.

 • Kasko Sigortasında Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Araç Satıldığında Yeni Alınan Araçta Bu İndirim Hakkı Devam Eder Mi?

  Hasarsızlık İndirim Hakkı devam eder.

  Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir.

  Yeni araca yeni bir poliçe yapılması isteniyorsa önceki poliçe zeyilname ile iptal edilir ve hasarsızlık indirimi yeni poliçeye aktarılır.

 • Araç Başka Bir Taşıtta Taşınması Sırasında Araçta Hasar Olursa Kasko Sigortası Bu Hasarı Karşılar Mı?

  Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi sırasında meydana gelen zararlar teminat kapsamındadır.

  Aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenlerle taşınması sırasında meydan gelen zararlarda teminat kapsamındadır.

  Ancak; Aracın ruhsatsız sefer yapan kara, deniz, nehir ve hava araçları ile taşınması sırasında uğrayacağı zararlar teminat haricidir.

 • Aracın Kasko Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

  01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Sigortası Genel Şartları’nda sigorta poliçesinde Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup poliçede “Sigorta Şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin belirlenme yöntemine de poliçelerde yer verilecektir.

 • Zeyilname (Ek Belge) Nedir?

  Sigorta sözleşmesi süresince poliçe üzerinde yapılacak her türlü değişiklikler ek belge ile yapılır. Değişiklilerin yapıldığı bu ek belgeye Zeyilname (Ek Belge) denir. Zeyilname sigorta poliçesinin ayrılmaz bir ekidir. Ve poliçe ile birlikte hüküm ifade eder.

 • Kasko Sigortalı Aracın Çalınması Halinde Tazminat Ödemesinde Bekleme Süresi Var Mı?

  Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alındığında sigortacı tazminatı öder. Tazminatın ödenmesinden sonra aracın bulunması halinde, sigortacı bu durumu sigortalıya yazı ile bildirir. Sigortalı isterse aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya almayıp aracın mülkiyetini sigortacıya veya onun göstereceği kişiye devreder.

 • Kasko Sigortasında Aracın Aksesuarları Teminata Dahil Midir?

  Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dâhil değildir. Araca sonradan ilave veya monte edilen aksesuarlar (özel lastik, çelik jantlar, radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar) marka,model ve değerleri poliçede ayrıca belirtilmek ve ek prim alınmak suretiyle kasko poliçesi kapsamına dâhil edilebilirler.

 • Kasko Sigortalı Araç Yurtdışında Kaza Yaparsa Hasar Ödenir Mi?

  Kasko Sigortaları teminatı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Kasko teminatının Yurtdışında da geçerli olması bir ek teminat olup poliçenin düzenlenmesi aşamasında veya poliçe düzenlendikten sonra poliçe süresi içinde sigortalının talebi ve yurtdışında kalacağı süreyi belirtmesi halinde verilir. Bu teminatın alınması halinde yurt dışında meydana gelecek hasarlar da teminat kapsamına dahil edilmiş olur.

 • Kasko Sigortası İle Verilen Asistans Hizmetleri Hangi Şartlarda Devreye Girer

  Aracın ikametgâh adresi de dâhil herhangi bir yerde sigorta teminatı kapsamına giren bir kaza ya da mekanik arızaları sonucu hareketsiz kalması, devrilmesi, düşmesi veya yuvarlanması durumlarında aracın kurtarılması ve en yakın tamirhaneye veya anlaşmalı servise kadar çekilmesi durumlarında devreye girer.

 • Asistans Hizmetleri Kapsamında Verilen İkame (Kiralık) Araç Hizmetinden Nasıl Yararlanılıyor?

  İkame Araç hizmetinden yararlanmanız için aracın Kasko Sigortası teminatı kapsamına giren bir kaza sonucu hasarlanmış olması ve aracın Trafikte seyredemeyecek ve trafiği tehlikeye düşürecek durumda olması ve Eksper tarafından tespit edilecek hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması gerekmektedir.

Trafik Sigotası

 • Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir?

  Trafik Sigortası poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, kusurlu olarak üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde içeriği Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarda belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılar. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

 • Trafik Sigortası Tedavi Giderlerini Karşılıyor Mu?

  Trafik Sigortalarında kazazedelerin tüm tedavi giderleri 2011 yılı Şubat ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmiş ve Sigorta Şirketlerinin bu konuda sorumluluğu ortadan kalkmıştır.

  Trafik kazası geçirip de yaralananların kazada kusur oranına, kazazedenin genel sağlık sigortası veya sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm tedavi giderleri, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri doğrultusunda karşılanacaktır.

  Buna karşılık Sigorta Şirketleri poliçe primlerinden ilgili yönetmelikte belirlendiği şekilde belli bir oranda SGK kurumuna prim aktarımı yapmaktadır.

 • Trafik Sigortası Ölüm, Yaralanma Halinde Geçici Veya Kalıcı İş Görememe Hali Oluştuğunda Bu Zararı Öder Mi?

  Evet. Trafik kazası sonucu bir kimsenin ölümü halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararı olarak ilgili sigorta şirketi tarafından ölüm tazminatı ödenir.

  Sigortalı aracın bir kimsenin sürekli sakat kalmasına neden olduğunda; bu kimsenin kısmen veya çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması ya da yok olmasından doğan zararları da karşılamaktadır.

 • Trafik Sigortası Manevi Tazminat Taleplerini Karşılar Mı?

  Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

 • Sigortalıya Dava Açılması Halinde Trafik Sigortası Bu Dava Masraflarını Öder Mi?

  Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır.

 • Trafik Sigortası Kendi Arabamın Hasarını Öder Mi?

  Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir.

 • Trafik Sigortasında Yapılan Hasarsızlık İndirimi Veya Hasarlılık Arttırımı Uygulaması Aracı Mı Yoksa İşleteni (Araç Sahibini) Mi Takip Eder?

  Trafik Sigortalarında yapılan hasarsızlık indirimi veya hasarlılık artırımı uygulaması işleteni takip eder.

 • Trafik Sigortası Poliçesini Vade Bitiminde Yenilemeyi Unutursam Sonuçları Ne Olur?

  Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için yenileme sigorta primi, % 5 arttırılarak hesaplanır. Bu ilave artış oranı % 50 ile sınırlıdır.

 • Trafik Sigortası Primleri Taksitlendirilebilinir Mi?

  Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla kredi kartı ile taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler.

 • Trafik Sigortası Primleri Niçin Şirketten Şirkete Farklılık Gösteriyor?

  Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilmektedir.

  Diğer bir değişle her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

 • Trafik Sigortasında Primi Etkileyen Nedenler Nedir?

  Trafik Sigortasında primi etkileyen nedenlerin başlıcaları;

  Aracın kayıtlı olduğu il, Araç sahibinin ikametgâh adresi, aracın kullanım tarzı, aracın, markası, modeli ve tipi, Sigortalının poliçe döneminde ve /veya geçmiş poliçe dönemlerinde kusurlu olarak karıştığı kazalar, poliçe yenileme süresini 30 günden fazla geçirmiş olması ve Sigorta Şirketinin uyguladığı ana tarife primi.

 • Trafik Sigortasında Üçüncü Şahıslara Ödenen Tazminatlar Hangi Hallerde Sigorta Ettirene (Sigortalıya) Rücu Edilir?

  Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.

  Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet veren sigortalıya rücu edebilir.

  Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

  • a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,
  • b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,
  • c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  • ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,
  • d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,
  • e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,
  • f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin,  tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde.
 • İşletenin (Araç Sahibinin) Değişmesi Halinde Sigorta Devem Eder Mi?

  Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan sigortalıyı takip eder.

  Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme (Sigorta) değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme sigortalının değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için sözleşme yapılana kadar geçerlidir.

  Yeni işleten 15 gün içinde kendi adına yeni bir trafik poliçesi yaptırmak zorundadır.

 • İşletenin (Araç Sahibinin) Aracını Satması Ve Yeni Araç Alması Durumunda Mevcut Sigorta Devem Eder Mi?

  İşletenin (Araç Sahibinin) Değişmesi Halinde Sigorta Devem Eder Mi?

  Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme (Sigorta) değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer. Bu nedenle Yeni satın alınan araca yeni bir Trafik Sigortası yapılması gerekir. Önceki poliçedeki hasarsızlık indirimi veya hasarlılık artırımı yeni poliçeye aynen yansır.

 • Trafik Sigortasında Kısa Süreli Poliçe Tanzim Edilir Mi?

  Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir.

 • Hasar Olduğunda Trafik Sigortası Basamak Kademeleri Nasıl Değişir?

  Poliçe döneminde tek hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta inerek hasarlılık ek primli tarife uygulanır. Poliçe döneminde yapılan her ödemede mevcut tarife basamağı hasar sayısı kadar alta iner. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkarak hasarsızlık indirimli tarife uygulanır.

 • Trafik Kazasında Zarar Gören Kişiler Kazaya Neden Olan Kişiye Veya Kişinin Sigorta Şirketine Taleplerini Ne Kadar Sürede Yapma Hakkına Sahiptir?

  Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi ve/veya sigorta şirketini öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak zarar gören kazaya neden olan kişiyi ve/veya sigorta şirketini öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

 • Trafik Sigortası Tazminatı Ne Kadar Zamanda Öder?

  Trafik Sigortasında tazminat, hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz ( 8) işgünü içinde tazminatı hak sahibine ödenir.

 • Hasarın Onarılmasında Parça Değişimi Şartları Nelerdir?

  Hasar halinde, hasar gören parça onarılır, onarımı mümkün değilse eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Değişme imkânı yok ise orijinali ile değiştirilir. Kaza tarihine göre model yılı 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Ancak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadığı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim yapılır. Bu uygulamalar sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

 • Motorlu Araçlarla İlgili Olarak Mesleki Faaliyetlerde Bulunan Teşebbüsler, Gözetim, Onarım, Bakım, Alım-Satım, Araçta Değişiklik Yapılması Amacı İle Veya Benzeri Bir Amaçla Bırakılan Araçların Sebep Olacağı Zararları Bu Araçların Trafik Sigortaları Karşılar Mı?

  Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar bu araçların Trafik Sigortası teminatı kapsamı dışındadır.

  Bu nedenle, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

  Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte ayrıca açıklanmıştır.

  Bu nedenle, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigotası (DASK)

 • Zorunlu Deprem Sigortasını Yaptırmak Zorunlu Mu?

  6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir. 

  Kanun gereği Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) olmayan konutlar için tapu dairelerinde ve elektrik ve su idarelerinde işlem yaptırmak mümkün olmamaktadır. 

 • Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Teminatları Kapsıyor?

  Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga ) ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır. 

 • Zorunlu Deprem Sigortası Primlerinde Hangi Durumlarda İndirim Yapılıyor?

  İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

  Zorunlu Deprem Sigortasında Bina / Site yönetimleri tarafından Binadaki / Sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda %20 indirim uygulanır.

  Ayrıca poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci ,ikinci ve üçüncü yenilemelerde %10 ,üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise %20 indirim yapılır.

  Yukarıdaki her iki indirim birleştiğinde İndirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

 • Binalardaki Ortak Kullanım Alanları Sigorta Kapsamına Giriyor Mu?

  Bu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

 • Zorunlu Deprem Sigortası İle Hangi Binalar Teminat Altına Alınıyor?

  Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.  6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alır.

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

  Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

  • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

  için de geçerlidir.

 • Oturduğum Konut Tapuda Arsa Olarak Gözüküyor.Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir miyim?

  Tapuda arsa veya tarla olarak gözükse de mesken olarak inşa edilmiş binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir. Bağımsız tapusu olmayan konutlarda ise sigorta yaptıranın beyanına dayanılarak, arsa tapusuna ait bilgilerle sigorta yaptırılır.

 • Oturduğum Konut Hazine Arazisine Kaçak Olarak Yapılmış. Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir miyim?

  Yaptıramazsınız. Hazine, belediye gibi kamu arazisi üzerine kaçak olarak yapılan binalar ya da gecekondular sigorta kapsamına girmez.

 • Oturduğum Konut Un Tapusu Var. Ancak İnşaat Ruhsatı Bulunmuyor. Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir miyim?

  Evet yaptırabilirsiniz.

 • Oturduğum Konutun Tapusu Var. Ancak İskanı Yok. Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir miyim?

  Yaptırabilirsiniz. Sigorta için iskân iznine gerek yoktur.

 • Kat Mülkiyeti Olmadan Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir miyim?

  Evet, Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da sigorta yaptırılabilir.

 • Zorunlu Deprem Sigortasında Sigorta Teminatı Nasıl Tespit Edilir?

  Zorunlu deprem sigortası her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir.

 • Zorunlu Deprem Sigortasında Sigorta Bedeline Arsa Bedeli Dahil Midir?

  Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

 • Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

  Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin tapuda yazan brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

 • Zorunlu Deprem Sigortasında Evde Bulunan Eşyalar Teminat Kapsamında Mıdır?

  Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Evde bulunan eşyalar teminat haricidir. Sigortalı, eşyalar için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı (İhtiyari )olarak deprem sigortası yaptırabilir.

 • Zorunlu Deprem Sigortasını İşyerleride Yaptırabilir Mi?

  Tapuda ticarethane olarak geçen işyerleri ve sanayi tesisleri bu sigortayı yaptıramaz. Ancak tapuda mesken olarak geçen binalardaki dükkan, büro gibi işyerleri bu sigortayı yaptırabilirler.

 • Zorunlu Deprem Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanır?

  Zorunlu Deprem Sigortasında primler Konutların yapı tarzlarına (3 yapı tarzı) ve bulundukları deprem risk bölgelerine (5 bölge) göre tespit edilmektedir.

 • Deprem Sonrası Konutumda Meydana Gelen Hasarı Kime Bildirmeliyim?

  Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezi'ne bildirilmelidir.

 • Hasar Durumunda Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)’na Gönderilecek Belge Ve Bilgiler Nelerdir?

  Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.

 • Zorunlu Deprem Sigortasında Ödenecek Hasar Tazminatında Muafiyet Uygulanıyor Mu?

  Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasarda, poliçede yazılı sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

 • Hasar Ödemesi Ne Kadar Süre İçinde Yapılmaktadır?

  Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasını takiben, Hasar ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.

Yangın Sigortaları

 • Yangın Sigortasının Teminat Kapsamı Nedir?

  Yangın sigortası yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır.

 • Yangın Sigortasında Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Riskler Nelerdir?

  Yangın sigortasında ek sözleşme ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dâhili su, duman, enkaz kaldırma, masrafları, kira kaybı, yangın ve infilak mali mesuliyet, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat kapsamına alınabilir.

 • Sigorta Bedeli Nasıl Hesaplanır?

  Sigortacılıkta bina değeri binanın yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti kapsar. Bu değer binanın brüt metrekaresi ile binanın yapı türüne göre belirlenen inşa birim metrekare maliyetinin çarpımı ile bulunu. Bu değer içine sonradan ilave yapılan özel durumlarda eklene bilir. (Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti ve/veya binanın piyasa satış değeri dikkate alınmaz)

  Poliçedeki sigorta bedeli, rayiç bedeli ifade etmektedir. Rayiç bedel bina için yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyetten her yıl için ortalama %2 - %3 amortisman düşülmek sureti ile , konuttaki eşya ve ticarethanelerdeki muhteviyat için ise, muhteviyatın cinsine göre ortalama piyasa rayiç fiyatları baz alınarak sigortalı tarafından beyan edilebilir.

  Sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaşabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edildiği poliçede açıkça belirtilir.

  Bina Sigorta bedeline poliçede ayrıca belirtilmek ve bedelleri yazılmak üzere, binaların dışındaki bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, heykeller, bahçıvan evi, garaj, su deposu, sarnıç ve havuzlar, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile istinat duvarları dahil edilebilir.

 • Yangın Sigortalarında Rayiç Bedel Veya Yeni Değer Üzerinden Sigorta Edilmesinin Farkları Nedir?

  Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmiş olan kıymetlerin hasar ödemelerinde eskime, aşınma, yıpranma (kullanma payı) ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düşülür ve varsa yenilerinin belirgin randıman ve nitelik farkları da ödenecek tazminattan indirilir.

  Yeni değer (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masrafları dâhil olmak üzere yenisinin ikame bedeli) esasına göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamına dahil edilmiş olan kıymetlerin hasar ödemelerinde;

  • a) Poliçede eskime, aşınma, yıpranma (kullanma) payı için belirtilmiş olan azami oranın veya yaşın aşılmaması kaydıyla, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte sigorta konusu kıymetin yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan ikame bedeli esas alınır. Ancak sigortacının eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkından kaynaklanan tenzilat hakları saklıdır.
  • b) Eskime, aşınma ve yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmiş olan azami oranının veya yaşın aşılmış olması halinde, tazmin kıymetinde rayiç bedel esası dikkate alınır.
 • Yangın Sigortalarında Mutabakatlı Değer Üzerinden Sigorta Edilmesi Ne Demektir?

  Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.

  Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerlidir. Bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen tarafa aittir.

  Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz.

 • Eksik Sigorta Nedir?

  Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından sorumludur.

 • Sigorta Süresi İçinde Menfaat Sahibi Değişirse Sigorta Poliçesi Ne Olur?

  Sözleşme süresi içinde; menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren/sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

  Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

  Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir.

  Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.

 • Yangın Sigortalarında Eşya Nedir?

  Sivil riziko olan konutlar için geçerli bir kavramdır. Konut içinde bulunan taşınabilir her türlü nesne eşya kavramına girer. Yemek odası, yatak odası, oturma odası,masa,sandalye,buzdolabı,fırın,çamaşır makinesi ,müzik seti,televizyon ,halı,kilim vs. gibi.

 • Yangın Sigortalarında Muhteviyat Nedir?

  Ticari bir kavram olan muhteviyat bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan makine tesisat, elektronik cihazlar, demirbaşlar ve emtia’yı kapsamaktadır. Poliçe yaptırılırken her birinin sigorta bedeli ayrı ayrı belirtilmelidir. Ticarethanelerde bulunan 3. Şahıslara ait makine ve emtialar için ayrıca sigorta bedeli belirtilerek teminat alınması gerekmektedir.

 • Yangın Sigortalarında Deprem Fiyatları İllere Göre Farklılık Gösterir Mi?

  Evet gösterir. Deprem fiyatları illere, ilçelere ve hatta beldelere göre değişkenlik gösterir.

 • Yangın Sigortalarında Fiyatlar Şirketlere Göre Farklılık Gösterir Mi?

  Yangın sigortasında ve yangına ek olarak verilen deprem ve yanardağ püskürmesi dışındaki diğer ek teminatlarda (grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler) prim tutarı sigorta şirketlerince serbestçe belirlenmektedir. Ancak;

  Yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde ise bu teminat için şirketler Hazine Müsteşarlığı’nın Binaların yapı tarzı ve Deprem bölgelerine göre hazırladığı İhtiyari Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife Ve Talimat hükümlerindeki fiyatların aynısını uygulamak zorundadır.

  Buradan da anlaşılacağı gibi Şirketler arasındaki fiyat farklılığı birinci paragrafta belirtilen ve fiyatları şirketlerce serbestçe belirlenen ek teminatlara uygulanan farklı fiyatlardan kaynaklanmaktadır.

 • Konut Sigortası Yapılırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

  Öncelikle satın alınan poliçenin teminatlarına, muafiyetlerine, özel şartlarına ve teminat limitlerine bakmamız gerekir.

 • Konut Sigortalarında Komşulara Verilecek Zararlar İçin Güvence Var Mıdır?

  Evet, Yangın Mali Sorumluluk ek teminatı ile komşu bina ve/veya mal ya da eşyalarda meydana gelecek zararlardan dolayı komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar teminat altına alınır. Bu teminatla poliçede belirtilmek şartıyla Kiracının mal sahibine karşı sorumlulukları teminat altına alınır.

 • Kiracılar Neleri Sigortalayabilir?

  Kiracılar öncelikli olarak eşyalarını, ev için masraf ettikleri dekorasyonlarını (boya ve badana gibi) ve buna bağlı olarak komşularına ve malike (mal sahibine) verebilecekleri zararları da sigorta edebilirler.

 • Konutta Meydana Gelen Dahili Su Hasarı Nedeniyle Hem Evdeki Eşyalarda, Hem De Alt Kattaki Komşu Daire Binası Tavan Ve Duvarları İle Eşyalarda Zarar Meydana Gelirse Bu Zararları Hangi Tür Sigorta Karşılar?

  Konuttaki eşyalarda meydana gelen zararı Konut Paket Sigortasındaki “Dahili Su“ ek teminatı, Komşunuzda meydana gelen zararı da Konut Paket Sigortasındaki “Yangın (Komşuluk) Mali Sorumluluk“ ek teminatı karşılar.

 • Konutumda Meydana Gelen Ve Sigorta Kapsamına Giren Hasar Nedeniyle Geçici Olarak Bir Başka Yere Taşınmak Zorunda Kalsam Taşınmam Nedeniyle Yapacağım Masrafları Sigortamdan Alabilir miyim?

  Evet. Tabii afetler dışında Sigorta teminatına giren bir hasar nedeniyle konutun oturulmaz hale gelmesi durumunda sigortalının ikametgah değişikliği için yapmak zorunda kalacağı makul ölçüdeki masraflar Konut Paket Sigortasın kapsamına “İkametgah Değişikliği Masrafları“ ek teminatının alınması halinde poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde karşılanır.

 • Konutda Meydana Gelen Yangın Hasarı Nedeniyle Uğranılacak Kira Kayıpları Zararı Sigorta Teminatı Altına Alınabilir Mi?

  Evet. Deprem hariç, yangına ve ek teminatlar kapsamında meydana gelen bir hasardan dolayı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda hem Malik ve hem de Kiracının uğrayacağı kira kaybı zararı için Konut Paket Sigortası teminatına “Kira Kaybı“ ek teminatının dahil edilmesi halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında kira kaybı tazminatı ödenir.

 • İşyeri Sigortası Nedir?

  İşyerlerinde oluşabilecek Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem, Yer Kayması, Dahili Su, Duman, Sel ve Seylap, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Hırsızlık, Cam Kırılması vb. riskleri tek poliçe ile teminat altına alınmasıdır.

 • İşyerimde Meydana Gelen Yangın Nedeniyle Komşu İşyerlerine Vereceğim Zararları İşyeri Sigortam Karşılar Mı?

  Evet. İşyeri Sigortasına “Yangın Mali Mesuliyet“ ek teminatı’nın da dahil edilmesi halin de Yangın, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör risklerinin gerçekleşmesi sonucu komşu işyerlerine verilebilecek zararlar teminat altına alınabilir.

 • İşyerimde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle İş Yerimi Geçici Olarak Bir Başka Yere Taşıdım. Taşınmam Nedeiyle Yaptığım Masrafları Sigortamdan Alabilir miyim?

  Evet. İşyeri Sigortasına “Alternatif İşyeri Masrafları“ ek teminatını alınması halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında yapılan masraflar karşılanır.

 • İşyerimde Meydana Gelen Yangın Hasarı Nedeniyle İş Yerimdeki Faaliyetimin Durması Nedeniyle Uğrayacağım Zararımı , Parasal Yada Finansal Kayıplarımı İş Yeri Sigortam Karşılar Mı?

  Evet. Yangına bağlı olarak meydana gelen bir hasardan dolayı ticari faaliyetin durması halinde uğranılacak parasal veya finansal kayıplar için İşyeri Sigortası teminatına “İş Durması“ ek teminatının alınması halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında tazminat karşılanabilir.

 • İşyerimde Meydana Gelen Yangın Hasarı Nedeniyle İş Yerimdeki Faaliyetimin Durması Nedeniyle Benim Ve/Veya Malikin Uğrayacağı Kira Kayıpları Zararını Sigorta Teminatı Altına Alabilir miyim?

  Evet. Deprem hariç, yangına ve ek teminatlar kapsamında meydana gelen bir hasardan dolayı hem Malik ve hem de Kiracının uğrayacağı kira kaybı için İşyeri Sigortası teminatına “Kira Kaybı“ ek teminatının dahil edilmesi halinde poliçede yazılı şarlar ve limitler kapsamında kira kaybı tazminatı ödenir.

 • Konut Ve İşyeri Sigortaları Poliçelerindeki Şartlarda Değişiklik Olması Halinde Ne Yapılması Gerekiyor?

  Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya halinde değişiklik olduğu takdirde, değişiklik Acenteye veya Sigorta Şirketine bildirilmesi ve bu değişikliklerin zeyilname ile kayıt altın alınması şarttır.

Ferdi Kaza Sigortaları

 • Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

  Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alır. Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalmasıdır.

 • Ferdi Kaza Sigortası İle Hangi Teminatlar Verilir?

  Bu sigorta ile poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla, Vefat ve Daimi Maluliyet teminatlarına ek olarak, Gündelik Tazminat ve Tedavi Masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.

  • Vefat Teminatı: Sigorta kapsamına giren bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
  • Daimi Maluliyet Teminatı: Sigorta kapsamına giren bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli poliçede yer alan oranlar dâhilinde, sigortalıya ödenir.
  • Gündelik Tazminat: Sigortalı, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Bu tazminat, tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir ve bu süre 200 günü geçmez.
  • Tedavi Masrafları Teminatı: Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmesi şartı ile, kaza gününden itibaren bir sene zarfında belirtilen tedavi masrafları poliçede teminat için tesbit olunan tutara kadar ödenir.

 • Ferdi Kaza Sigortası Türkiye Dışında Da Geçerli Mi?

  Evet. Ferdi Kaza Sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında da geçerlidir.

 • Ferdi Kaza Sigortasında Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

  İnsan hayatının değeri ölçülememekle birlikte maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da teminat limitini belirlemek gerekir. Ferdi Kaza Sigortalarında teminat limitinin belirlenmesinde, sigortalının yaşı ve mesleği gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı önceden taraflar arasında uyuşularak tesbit olunur.

 • Spor Yaparken Kaza Geçirsem Ferdi Kaza Sigortası Öder Mi?

  Ferdi Kaza Sigortasına Ek Sözleşmeyle dahil ettirirseniz aşağıda yazılı haller sonucu meydana gelecek kazalar da sigortaya dahil ettirilebilir.

  • a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
  • b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
  • c) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suret ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
  • d) Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
  • e) Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
  • f) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi  ve yer kayması.
  • g) 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

Yurtdışı Sağlık Seyahat Sigortaları

 • Seyahat Sigortası Nedir?

  Seyahat sigortası, yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde sağlık veya kaza sonucu tedavi giderleri, yaralanma veya hastalık nedeni ile sigortalının nakli, vefat eden sigortalının nakli, tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajın bulunması, sigortalıya ulaştırılması vb. gibi çok çeşitli teminatlar veren bir sigorta türüdür. Bu sigorta aynı zamanda, ülkelerine girişte vize zorunluluğu koyan ülkelerin, vize işlemleri sırasında istedikleri bir sigorta türüdür.

 • Yurtdışı Seyahat Sağlık Poliçesinin Neleri Kapsamaktadır?

  Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani ortaya çıkan sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

  Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı' ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

 • Seyahat Sağlık Poliçesine Yaş Aralığı Nedir?

  Seyahat sigortası her yaş grubu kişiler için alınabilir. Ancak 70 yaş ve üstü kişiler için sadece kaza sonucu oluşan sağlık giderleri ve tıbbi nakiller karşılanır. Acil olsa da hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderleri 70 yaş ve üstü için kapsam dışındadır.

 • Yurtdışında Meydana Gelen Sağlık Giderlerim İçin Nereye Başvurmalıyım?

  Yurtdışında gerçekleşen sağlık giderlerinizi ekindeki evrakları acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizi giderleriniz sağlık sigortası poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecektir.

 • Seyahat Sağlık Poliçesi Her Türlü Sağlık Harcamamı Karşılar Mı?

  Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılar. Poliçe satın almadan önceki dönemde mevcut bulunan hastalıklar poliçe kapsamı dışındadır.

 • Poliçeyi Aldığımda Teminat Ne Zaman Başlar?

  Sigortanız, poliçenizde belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde yürürlükte kalır ve seyahat başladığı noktada devreye girer.

  Poliçeniz kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Türkiye’de gerçekleşen sağlık giderleri kapsam dışındadır.

 • Poliçem Bittiği Tarihte Tedavim Devam Ediyorsa Ödeme Yapılıyor Mu?

  Poliçenizin bitiş tarihinden (yıllık olarak düzenlenen poliçelerde 42 günlük seyahat süresinin bitiminden) sonra tedavinizin devam ettiği durumlarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder.

  Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez.

 • Poliçem Her Yerde Geçerli Mi?

  Sigorta teminatları; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ikamet eden kişiler için, Türkiye hariç, Seyahat Acil Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa veya (ABD/Kanada hariç) dünyanın her yerinde; Seyahat Acil Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa ve dünyanın her yerinde, poliçenizde belirtilen toplam maksimum limit dahilinde geçerlidir.

 • Poliçemi İptal Ettirebiliyor Muyum?

  Sigortalının veya Sigorta Ettirenin iptal talebinde bulunması durumunda, sigortacı primin tamamına hak kazanır. Poliçe başka bir kişiye devredilemez.

Mühendislik Sigortaları

 • Makina Kırılması Sigortası Neleri Teminat Altına Alıyor?

  Makine Kırılması Sigortası, işletmedeki tüm üretim ve yardımcı makineler ve tesislerin montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan hasarlar ile İşletme Kazaları (Bakım Hataları, Yağlama Kusurları vb.) ,Elektriksel Bozulmalar (Kısa Devre, Aşırı Gerilim), Tıkanma ve Yabancı Maddeler, Fırtına, Don, Kasırga Yağlama Kusuru Kapalı Kaplarda Alçak Basınç Nedeni ile Deformasyonlar Merkez kaç Kuvveti ile Parçalanmalar, İşletme Personelinin veya Üçüncü Şahısların İhmali veya dikkatsizliğinden Kaynaklanan Hasarların gerektirdiği tamir ve ikame masraflarını temin eder.

 • Makina Kırılması Sigortası Yangın Sonucu Meydana Gelen Zararları Da Kapsar Mı?

  Yangın veya yangın dolayısıyla yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma faaliyetleri ve yıldırımın doğrudan doğruya tesirleri neticesinde oluşacak zararları kapsamaz. Bu tür zararların karşılanması için Makine ve tesisler için ayrıca Yangın Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

 • Hırsızlık Sonucu Makinalarda Meydana Gelecek Zararlar Teminat Altında Mıdır?

  Makine Kırılması Sigortalarında hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucunda oluşacak zarar ve ziyan teminat dışındadır. Bu teminat ayrıca yapılacak Hırsızlık Sigortası ile satın alınabilir.

 • Makina Kırılması Sigortasında Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

  Makine Kırılması Sigortalarında işletmedeki tüm makine ve tesisatın sigorta bedelleri, bu makine ve tesisatın (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil) yeni ikame bedellerine eşit olacaktır. Hasar anında herhangi bir makinenin bu şekilde hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasarın bu farka tekabül eden nispetteki kısmını sigortalı üstlenir.

 • Elektronik Cihaz Sigortası Neleri Teminat Altına Alıyor?

  Elektronik Cihaz Sigortası poliçe ekindeki listede cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin montaj ve deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan hasarlar ile İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

 • Hırsızlık Ve Yangın Sonucu Oluşan Zararları Elektronik Cihaz Sigortası Karşılar Mı?

  Evet. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs ile yangın, yıldırım ve infilak sonucu sigortalı elektronik cihazlarda meydana gelecek zarar ve ziyan otomatik olarak bu sigorta teminatı altındadır.

 • Deprem Sonucu Oluşan Zararlar Elektronik Cihaz Sigortası Karşılar Mı?

  Deprem sonucu oluşacak zarar ve ziyan ancak ek sözleşme ile ve ek prim ödenerek satın alınması halinde karşılanır. Aksi takdirde teminat kapsamı dışıdır.

 • Elektronik Cihaz Sigortasında Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

  Elektronik Cihaz Sigortasında sigortalı kıymetlerin sigorta bedelleri, bu kıymetlerin (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil) yeni ikame bedellerine eşit olacaktır. Hasar anında herhangi bir Elektronik Cihazın bu şekilde hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasarın bu farka tekabül eden nispetteki kısmını sigortalı üstlenir.

 • Garanti Kapsamındaki Makinalara Ve/Veya Elektronik Cihazlar İçin Sigorta Gerekli Midir?

  Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için  Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gerekmektedir.

 • Montaj All Risks Sigortası Neleri Teminat Altına Alıyor?

  Bu sigorta; montaj konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada ve montajın yapıldığı esnada önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini meydana gelen zarar ve ziyanı teminat altına alır.

 • Montaj All Risks Sigortası Yangın Ve Hırsızlık Sonucu Meydana Gelen Zararları Da Kapsar Mı?

  Evet. Montaj Sigortaları All Risk (Bütün Tehlikeler) sigortası Yangın ve Hırsızlık sonucu oluşacak zarar ve ziyanı da kapsar.

 • Montaj All Risks Sigortasında Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

  Bu sigorta da sigorta bedeli: Monte edilecek makine, tesisat ve malzemenin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve montaj masrafları dahil) değeri ile,

  Ayrıca bu sigorta teminatına dahil edilmiş ise montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ve geçici barakalar ve yardımcı tesislerin bedelleri de cari piyasa değerinden aşağı olamaz.

 • İnşaat All Risks Sigortası Neleri Teminat Altına Alıyor?

  Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu sigortada gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

 • İnşaat All Risks Sigortası Yangın Ve Hırsızlık Sonucu Meydana Gelen Zararları Da Kapsar Mı?

  Evet. İnşaat Sigortaları All Risk (Bütün Tehlikeler) sigortası Yangın ve Hırsızlık sonucu oluşacak zarar ve ziyanı da kapsar.

 • İnşaat All Risks Sigortasında Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

  Bu sigortada sigorta bedeli (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır.

  Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı olamaz.

  Ayrıca bu sigorta teminatına dâhil edilmiş ise, inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden aşağı olamaz.

 • İnşaat Sigortasında Bakım Devresi Teminatı Nedir?

    Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması ve geçici kabulün yapılması ile işverene teslim edilmesi ve işveren tarafından kullanılması ile başlar ve işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona eren süre için verilen teminattır.

  Bu teminatla, tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmış ve de işveren tarafından kullanılan inşaatta; Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile,

  Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiş olur.

 • Bakım Devresinde Yangın, İnfilak, Dâhili Su, Doğal Afetler (Deprem Sel Su Baskını Fırtına Vs) Ve Hırsızlık Teminatları Teminat Kapsamında Mıdır?

    Hayır. Bu teminatlar Geçici kabulün yapılması ve Bakım Devresinin başlamasıyla sona erer. Ancak, ayrıca yapılacak bir sigorta ile bu teminatlar satın alınabilir.

 • Mühendislik Sigortalarında Hasar Olduktan Sonra Sigorta Teminatı Sona Erer Mi?

    Sigorta konusu kıymetlerde bir hasarın meydana gelmesi ve bu hasarın tam hasar şeklinde olması neticesinde sigorta teminatı son bulur. Kısmi hasar halinde ise sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Nakliyat (Emtia - Tekne) Sigortaları

 • Nakliyat Sigortalarının Yaptırılması Bir Zorunluluk Mu?

  Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

 • Nakliyat Poliçelerinde Kullanılan Özel Şartların (Klozların) Amacı Nedir?

  Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

 • Emtia Nakliyat Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

  Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

  • Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
  • Sefer
  • Taşıma aracı
  • Teminatın kapsamı
 • Tekne Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

  Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

  • Teknenin cinsi
  • Teknenin sigorta bedeli
  • Teknenin yaşı ve tonajı
  • Teminatın kapsamı
  • Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

Sorumluluk Sigortaları

İşveren Sorumluluk Sigortaları

 • İşveren Sorumluluk Sigortası Nedir?

  Bu sigorta, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, sigorta poliçesinde yazılı meblağlara kadar temin eder.

  Ayrıca bu sigortayla ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de bu sigorta poliçesi kapsamında ödenir.

 • İşyeri Dışında Meydana Gelecek Hangi Kazalar Bu Sigorta Teminatı Kapsamına Alınabilir?

  Bu sigorta teminatına ek sözleşme yapılarak ve ek prim alınmak suretiyle;

  • İşçilerin (çalışanların), işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında, meydana gelecek kazalar sonucu işverenden talep edilecek tazminat talepleri,
  • İşçilerin (çalışanların), işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen  zamanlarda, meydana gelecek kazalar sonucu işverenden talep edilecek tazminat talepleri,
  • İşçilerin (çalışanların) görevle Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına gönderilmesi ve dönüşleri süresi içinde meydana gelecek kazalar sonucu işverenden talep edilecek tazminat talepleri,

  ek teminatları da dahil edilebilir.

 • İşyerindeki Faaliyetin Neden Olacağı Hastalık Nedeniyle Tazminat Ödenir Mi?

  Sigorta teminatına ek sözleşme ve ek prim ödeyerek “Meslek hastalıkları sonucunda meydana gelecek tazminat talepleri” ek teminatı satın alınarak bu tür tazminat talepleri karşılanır.

 • İşveren Sorumluluk Sigortası Manevi Tazminat Taleplerini Karşılar Mı?

  Evet, bu teminatın ek prim ödeyerek sigorta kapsamına dahil edilmesi halinde “Manevi Tazminat Talepleri” karşılanır.

 • Sigorta Şirketi Tazminat Talebinde Bulunan Kişi Veya Kişilerle Sulhen Anlaşabilir Mi?

  Evet, Sigortacı tazminat talebinde bulunan kişi veya kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek mahkeme sonucunu beklemeden sulhen anlaşma hakkına sahiptir. Anlaşma şartları kapsamında tazminat ödemesi yapılabilir.

 • Sigortalı (İşveren) Tazminat Talebinde Bulunan Kişi Veya Kişilerle Sulhen Anlaşabilir Mi?

  Sigortacının açık muvafakati olmadıkça, sigorta ettiren (işveren) tazminat talebini kısmen veya tamamen kabul yetkisine sahip olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

 • İşveren Sorumluluk Sigortasında Tazminat Talepleri Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar?

  İşveren Sorumluluk Sigortaları teminatı kapsamında sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler on yılda zaman aşımına uğrar.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortasında Üçüncü Şahıs Sayılmayanlar Kimlerdir?

  Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü şahıs sayılmamaktadır.

 • Motorlu Araçlarla (Otomobil, Kamyonet, Motorsiklet Vs.) Üçüncü Şahıslara Verilecek Zararlar Bu Sigorta İle Karşılanır Mı?

  Hayır karşılanmaz. Motorlu araçların üçüncü şahıslara vereceği bedeni ve maddi zararlar için bu araçlara TRAFİK sigortası yapılması zorunludur.

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortasında Tazminat Talepleri Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar?

  Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortaları teminatı kapsamında sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

  Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

 • Asansörün Kapasitesinin Üstünde Kullanılması Sonucu Oluşan Hasarlar Karşılanır Mı?

  Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydan gelen zarar ve ziyanlar teminat dışında kalmaktadır.

 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortasında Tazminat Talepleri Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar?

  Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları teminatı kapsamında sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler on yılda zaman aşımına uğrar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

  Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında karşılanan sağlık giderlerinizde oluşan fark ücretlerini SGK zorunlu katılım payı hariç olmak üzere hiçbir ek ödeme yapmadan karşılayabilmenize imkân veren bir özel sağlık sigorta ürünüdür.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Kimler Satın Alabilir?

  Genel Sağlık Sigortası (GSS) hak sahibi ve 59 (elli dokuz) yaş (dahil) olan herkes Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını ilk kez satın alabilir. 16 (on altı) günlük (dahil) bebek – 17 (on yedi) yaş (dahil) aralığındaki çocuklar en az bir ebeveyni ile birlikte sigortalanabilir.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi Kapsamında Aile Bireylerimi de Teminat Altına Alabiliyor Muyum?

  Evet, aile bireylerinizi de aynı poliçe ile güvence altına almak isterseniz, %5 aile indirimi avantajından faydalanabilirsiniz.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçe Süresi Ne Kadardır?

  Sağlık poliçeleri bir yıllık olarak düzenlenir, üzerinde yazılı olan poliçe başlangıç tarihi saklı kalmak kaydıyla Türkiye saati ile öğlen 12.00’da başlar, bitiş tarihinde öğlen 12.00’da sona erer.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Özel Sağlık Sigortalarından Farkı Nedir?

  Özel Sağlık Sigortasında network ve teminat yapısı farklılık gösterirken, tamamlayıcı sağlık sigortası temel teminat paketi içermektedir. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatları özel sağlık sigortasına göre daha uygundur.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası mevcut hastalıklarımı kapsar mı?

  Hayır, poliçe başlangıcından öncesine ait rahatsızlıklara ait giderler teminat kapsamında değildir.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçem Yurt Dışında Geçerli Mi?

  Hayır, Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yurtdışında geçerli değildir. Ancak, yurtdışında geçerli olan Quick Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası’nı satın alabilirsiniz.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında İlaç Masrafları Poliçe Kapsamında Ödenir Mi?

  Hayır, poliçe kapsamında ilaç teminatı bulunmamaktadır.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Covid-19 Masraflarını Karşılıyor Mu?

  Evet karşılıyor. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 gün sonra teminat kapsamına girmektedir. Bununla beraber Dünya Sağlık Örgütü, TC. Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin tavsiye ettiği aşı ve tedavi yöntemlerine uygun hareket etmemiş kişilerin, sağlık giderleri kabul edilmemektedir.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçemi Kullanmak İçin Beklemem Gerekir Mi?

  Ayakta tedavi teminatınızı poliçeniz başladıktan hemen sonra kullanabilirsiniz. Ancak özel şartlarda belirtilen hastalıklara ait yatarak tedavi giderlerinizi, fizik tedavi giderleri ile endoskopik işlem giderlerinizi sigortanız başladıktan 3 ay sonra, ek sağlık hizmetlerini ise 45 gün sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçemi Hafta Sonları Kullanabiliyor Muyum?

  Evet, 7X24 kullanabilirsiniz.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesinde Doğum Teminatı Var Mı?

  Hayır, Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında doğum teminatı bulunmamaktadır.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Anlaşmasız Hastanelere Giderek Size Fatura Gönderebilir Miyim?

  Poliçede belirtilen network dışında, herhangi bir kurumda tedavi olmak isteyen kişilerin ayakta tedavi giderleri karşılanmaz. Anlaşmalı kurum bulunmayan illerde ve/veya hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil durumlarda SGK kullanılarak gerçekleşen yatarak tedavi harcamalarınız poliçe özel şartlarında belirtilen koşullarla sonradan ödeme kapsamında limitli olarak karşılanır.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında prim hesaplaması nasıl yapılır?

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim hesaplaması seçeceğiniz plan, network, yaşınız, risk iliniz, bulunduğu bölge gibi etkenlere bağlıdır ve her kişi için değişkenlik gösterir.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Sadece Ayakta Tedavi Teminatı Alabilir Miyim?

  Hayır, sadece ayakta tedavi teminatlarını içerecek şekilde poliçe düzenlenemez. Poliçe Planı sadece “Yatarak Tedavi Planı” olarak tercih edilebilir veya “Yatarak ve Ayakta Tedavi Planı” olarak seçilebilir.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçemi İstediğim Zaman İptal Edebilir Miyim?

  Evet, poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Poliçe başlangıç tarihinizden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak işlem yapılır.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi Var Mıdır?

  Evet, ücretli çalışanlar; sağlık sigortası primlerini, brüt gelirinin %15'i ve toplamda yıllık asgari ücreti geçmeyecek şekilde vergiden indirebilirler.

  Serbest meslek sahipleri ise, gelir vergisi beyannamesinde safi karının %10’u ve toplamda yıllık asgari ücreti geçmeyecek şekilde vergiden indirebilirler.

top